Art.1. Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem https://kupuj.net prowadzony jest przez INSOFT.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Monte Cassino 16A/34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000470220, NIP PL7952527669, REGON 180998266, kapitał zakładowy w pełni opłacony 5000 PLN.
E-mail insoft@insoft.net.pl, nr telefonu 16 733 80 35 - koszt za minutę połączenia zależny jest od taryfy operatora.

Art.2. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest INSOFT.NET Sp. z o. o. z siedzibą  w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 16A/34;
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia właściwej realizacji Umowy (zamówienia) w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail a także danych zawartych w formularzach i załącznikach;
 4. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, dane będą przetwarzanie w celu określonym na zgodzie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy lub do czasu cofnięcia zgody, oraz po zakończeniu Umowy przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa zostanie zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne Spółki, dochodzenie roszczeń lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych;
 6. Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Przekazane Spółce INSOFT.NET sp. z o.o.  dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:  Pani/Pana dane osobowe nie będą powierzane podmiotom spoza Unii Europejskiej.
  1. wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  2. przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa;
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

Art.3. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://kupuj.net są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
  Sklep https://kupuj.net zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, które znajdują się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie podane ceny oferowanych produktów zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłek.
 4. Ceny w salonie INSOFT.NET Sp. z o.o. mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

Art.4. Zamówienia

 1. Sklep internetowy https://kupuj.net umożliwia Klientom: Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://kupuj.net kierowane przez INSOFT.NET Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
  1. dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w salonie sprzedaży INSOFT.NET Sp. z o.o.,
  2. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
  3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonie sprzedaży INSOFT.NET Sp. z o.o.
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://kupuj.net. Zamówienia realizowane są według kolejności ich składania.
 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W przypadku, gdy podane przez klienta dane są niekompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
 7. W przypadku dokonania rezerwacji przez sklep internetowy https://kupuj.net towaru oferowanego w salonie sprzedaży INSOFT.NET Sp. z o.o., umowa kupna/sprzedaży zawierana jest w salonie sprzedaży.
 8. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 9. Sklep https://kupuj.net nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Art.5. Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym https://kupuj.net dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska sp. z o.o., UPS Polska sp. z o.o., InPost sp. z o.o., oraz Poczta Polska S.A.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się: Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku „Dostępność produktu”, obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić taki fakt w celu uzupełnienia braków.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, INSOFT.NET Sp. z o.o. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Art.6. Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

 1. Przed wydaniem towaru klientowi:

Przelew na rachunek bankowy INSOFT.NET sp. z o.o. ul. Monte Cassino 16A/34, 37-700 Przemyśl Bank: Santander Bank Polska numer rachunku: 15 1090 2750 0000 0001 4253 7806

 1. W momencie odbioru towaru:
  1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu INSOFT.NET Sp. z o.o.
  2. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

INSOFT.NET Sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez INSOFT.NET Sp. z o.o. oraz klienta jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Art.7. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.
Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

 1. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 3. INSOFT.NET Sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

Art.8. Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.insoft.net.pl

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa INSOFT.NET Sp. z o.o. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym INSOFT.NET Sp. z o.o. wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego „Zgłoszenie RMA". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA).
 3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).
 4. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA.
  Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu „UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
 5. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu INSOFT.NET Sp. z o.o. i wstrzymać z wysłaniem.
 6. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym INSOFT.NET Sp. z o.o.
  i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 9. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku, INSOFT.NET Sp. z o.o. dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w INSOFT.NET Sp. z o.o.
 10. W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez INSOFT.NET Sp. z o.o., obsługa serwisu INSOFT.NET Sp. z o.o. przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako "zestaw komputerowy".
 11. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji: Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
  1. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skontaktować się z obsługą serwisu i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu https://kupuj.net,
  2. W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
  3. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt INSOFT.NET Sp. z o.o., o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

Art.9. Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
  INSOFT.NET Sp. z o.o. - SERWIS
  ul. Kopernika 28
  37-700 Przemyśl
 2. Kontakt z serwisem:
  Dział napraw zestawów komputerowych:
  serwis@insoft.net.pl
  Dział RMA - reklamacje gwarancyjne podzespołów:
  serwis@insoft.net.pl
  tel. 16 7338035

Art.10. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. INSOFT.NET Sp. z o.o., ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego https://kupuj.net możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://kupuj.net.
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. Regulamin Sklepu Internetowego INSOFT.NET Sp. z o.o., nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).